آرشیو فراخوان های منتشر شده در زنجیره معاملاتی آریاتندر به تفکیک روز

آخرین فراخوان ها
 • مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای سرویس های بهداشتی در نواحی صنعتی پالایشگاه هشتم
 • مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط لوله آبرسانی به فضای سبز پالایشگاه هشتم (طرح اصلاحی شماره ۲۹۸)
 • مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت خیابانها
 • مزایده زمین با کاربری تجاری با متراژ ۹۱۶.۵۵ واقع در استان خراسان رضوی شهر جعتای
 • مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سد کرخه -حوزه آبخیز کرگانه(تکمیل بند سنگی ملاتی)شهرستان خرم آباد در سال ۱۴۰۱
 • مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سد کرخه – حوزه آبخیز سیف آباد شهرستان سلسله در سال ۱۴۰۱
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
 • موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )