اردبیل

مزایده / شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل/قدیم / موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شعبه ششم اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل / موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل / موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شعبه اجرای احکام کیفری بخش جعفرآباد استان اردبیل / موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل / موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شعبه ششم اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل / موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / شعبه هشتم اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل / موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده ) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-خرید کاغذ A4,ماژیک وایت برد و خودکار با اوراق خزانه اسلامی با سررسید ۱۴۰۴/۵/۲۰با رعایت قانون حفظ قدرت خرید / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری خلخال استان اردبیل / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض پل خیابان شهید باکری ۲سمت / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری خلخال استان اردبیل / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض پل خیابان امیر کبیر / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری خلخال استان اردبیل / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث تعریض پل خیابان ۲۲ بهمن / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مناقصه / شهرداری خلخال استان اردبیل / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ۲فقره سرویس بهداشتی نمازخانه درپارک ارم وچمران / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-مقاوم سازی درب بندها / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-ساخت نمایشگاه و ویترین نمایشگاه / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره مجوز برداشت( به مدت ۶ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره مجوز برداشت( به مدت ۶ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / مرکز بهداشت شهرستان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-خرید خدمات آژانس تاکسی تلفنی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری پارس ابادمغان استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-انجام خدمات اپراتوری کارخانه آسفالت / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-تامین یک دستگاه خودروی سواری با راننده جهت انجام خدمات و وظایف محوله در سطح استان اردبیل مطابق پیش قرارداد پیوستی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری مشکین شهر استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-کرایه نیسان کمپرسی با راننده طبق شرایط و استعلام پیوستی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری مشکین شهر استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-کرایه نیسان کمپرسی با راننده طبق شرایط و استعلام پیوستی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری خلخال استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-طراحی بوستان شهدای ۳۴۰۰شهید استان درمحدوده ملکی شهرداری / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری خلخال استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-طراحی شهربازی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری مشکین شهر استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-کرایه نیسان کمپرسی با راننده طبق شرایط و استعلام پیوستی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری خلخال استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-طراحی محوطه داخلی ترمینال / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری خلخال استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-طراحی ومطالعه جمع اوری ابهای سطحی شهرخلخال / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / شهرداری مشکین شهر استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده-کرایه نیسان کمپرسی با راننده طبق شرایط و استعلام پیوستی / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

استعلام / همیاری شهرداری های استان اردبیل / نیاز انتخاب تامین کننده- خرید یک دستگاه سیستم کامپیوتر طبق مشخصات پیوستی تحویل در محل / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید

مزایده / اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اردبیل / اجاره پروانه بهره برداری( به مدت ۶۰ ماه ۰ روز) / لطفا جهت مشاهده جزئیات فراخوان وارد داشبورد خود شوید