خانه / فراخوان‌های ویژه / مزایدات / مزایدات مواد خوراکی و غذایی

مزایدات مواد خوراکی و غذایی

موضوع فراخوان های تخصصی این بخش

مزایدات برنج ایرانی و خارجی

مزایدات پروتئین و فرآورده‌های لبنی، گوشت قرمز و سفید

مزایدات سایرمواد غذایی

مزایدات میوه، صیفی جات، غلات، خشکبار و چای

مزایده - آگهی مزایده - مزایده جدید - فقط مخصوص اعضای آراتندر

مزایده : مزایده چای سیاه محصول کشور کنیا- محل نگهداری اسکله شهیدرجایی – هزینه استریپ – جابجائی و بارگیری به همراه کارشناسی به مبلغ 360.000.000ریال عهده خریدار بوده به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردو زمان بازدیداز ساعت 9 الی پایان وقت اداری می باشد..بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . قابل توجه خریداران محترم : به دلیل حجم بالای فعالیت های این مدیریت در گمرک شهید رجائی یک روز بعد از بارگیری ، کالا خارج می گردد و به خریدار تحویل می گردد. ضمناٌ خریداران قبل از مراجعه به استان هماهنگی لازم جهت انجام امورات اداری و اخذ مجوز بارگیری انجام نمایند و با نماینده این مدیریت هماهنگ نمایند و در صورت مراجعه بدون هماهنگی هیچگونه مسئولیتی متوجه این سازمان و گمرک نمی باشد. شماره تماس جهت هماهنگی برای خروج کالا : آقای مرادی 09171235248 -وسیله نقلیه به صورت موتور خاموش با وضعیت موجود و به شرط رؤیت متقاضی در مزایده عرضه و تحویل می‌گردد و این سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص مشخصات کمی و کیفی دستگاه تحویلی ندارد و در صورت عدم رؤیت عواقب ناشی از آن با خریدار خواهد بود. پرداخت کلیه هزینه‌های موضوع انبارداری و حسب مورد حقوق ورودی و سایر هزینه‌های ترخیص بر عهده سازمان می‌باشد. در موارد تایید مشروط استاندارد،خریدار موظف است ضمن تکمیل فرم تعهدنامه متقاضی به شماره مدرک 152/269-5 ک مربوط به سازمان ملی استاندارد، موارد اعلامی را رفع اقدام نماید و تعهد محضری در این خصوص از برنده مزایده اخذ می گردد. 10 % مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذ می گردد.

مزایده - آگهی مزایده - مزایده جدید - فقط مخصوص اعضای آراتندر

مزایده : مزایده چای سیاه محصول کشور کنیا- محل نگهداری اسکله شهیدرجایی – هزینه استریپ – جابجائی و بارگیری به همراه کارشناسی به مبلغ 450.000.000ریال عهده خریدار بوده به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردو زمان بازدیداز ساعت 9 الی پایان وقت اداری می باشد..بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . قابل توجه خریداران محترم : به دلیل حجم بالای فعالیت های این مدیریت در گمرک شهید رجائی یک روز بعد از بارگیری ، کالا خارج می گردد و به خریدار تحویل می گردد. ضمناٌ خریداران قبل از مراجعه به استان هماهنگی لازم جهت انجام امورات اداری و اخذ مجوز بارگیری انجام نمایند و با نماینده این مدیریت هماهنگ نمایند و در صورت مراجعه بدون هماهنگی هیچگونه مسئولیتی متوجه این سازمان و گمرک نمی باشد. شماره تماس جهت هماهنگی برای خروج کالا : آقای مرادی 09171235248 -وسیله نقلیه به صورت موتور خاموش با وضعیت موجود و به شرط رؤیت متقاضی در مزایده عرضه و تحویل می‌گردد و این سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص مشخصات کمی و کیفی دستگاه تحویلی ندارد و در صورت عدم رؤیت عواقب ناشی از آن با خریدار خواهد بود. پرداخت کلیه هزینه‌های موضوع انبارداری و حسب مورد حقوق ورودی و سایر هزینه‌های ترخیص بر عهده سازمان می‌باشد. در موارد تایید مشروط استاندارد،خریدار موظف است ضمن تکمیل فرم تعهدنامه متقاضی به شماره مدرک 152/269-5 ک مربوط به سازمان ملی استاندارد، موارد اعلامی را رفع اقدام نماید و تعهد محضری در این خصوص از برنده مزایده اخذ می گردد. 10 % مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذ می گردد.

مزایده - آگهی مزایده - مزایده جدید - فقط مخصوص اعضای آراتندر

مزایده : مزایده چای سیاه محصول کشور کنیا- محل نگهداری اسکله شهیدرجایی – هزینه استریپ – جابجائی و بارگیری به همراه کارشناسی به مبلغ 110.000.000ریال عهده خریدار بوده به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردو زمان بازدیداز ساعت 9 الی پایان وقت اداری می باشد..بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . قابل توجه خریداران محترم : به دلیل حجم بالای فعالیت های این مدیریت در گمرک شهید رجائی یک روز بعد از بارگیری ، کالا خارج می گردد و به خریدار تحویل می گردد. ضمناٌ خریداران قبل از مراجعه به استان هماهنگی لازم جهت انجام امورات اداری و اخذ مجوز بارگیری انجام نمایند و با نماینده این مدیریت هماهنگ نمایند و در صورت مراجعه بدون هماهنگی هیچگونه مسئولیتی متوجه این سازمان و گمرک نمی باشد. شماره تماس جهت هماهنگی برای خروج کالا : آقای مرادی 09171235248 -وسیله نقلیه به صورت موتور خاموش با وضعیت موجود و به شرط رؤیت متقاضی در مزایده عرضه و تحویل می‌گردد و این سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص مشخصات کمی و کیفی دستگاه تحویلی ندارد و در صورت عدم رؤیت عواقب ناشی از آن با خریدار خواهد بود. پرداخت کلیه هزینه‌های موضوع انبارداری و حسب مورد حقوق ورودی و سایر هزینه‌های ترخیص بر عهده سازمان می‌باشد. در موارد تایید مشروط استاندارد،خریدار موظف است ضمن تکمیل فرم تعهدنامه متقاضی به شماره مدرک 152/269-5 ک مربوط به سازمان ملی استاندارد، موارد اعلامی را رفع اقدام نماید و تعهد محضری در این خصوص از برنده مزایده اخذ می گردد. 10 % مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذ می گردد.

مزایده - آگهی مزایده - مزایده جدید - فقط مخصوص اعضای آراتندر

مزایده : مزایده چای سیاه محصول کشور کنیا- محل نگهداری اسکله شهیدرجایی – هزینه استریپ – جابجائی و بارگیری به همراه کارشناسی به مبلغ 174.000.000ریال عهده خریدار بوده به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردو زمان بازدیداز ساعت 9 الی پایان وقت اداری می باشد..بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . قابل توجه خریداران محترم : به دلیل حجم بالای فعالیت های این مدیریت در گمرک شهید رجائی یک روز بعد از بارگیری ، کالا خارج می گردد و به خریدار تحویل می گردد. ضمناٌ خریداران قبل از مراجعه به استان هماهنگی لازم جهت انجام امورات اداری و اخذ مجوز بارگیری انجام نمایند و با نماینده این مدیریت هماهنگ نمایند و در صورت مراجعه بدون هماهنگی هیچگونه مسئولیتی متوجه این سازمان و گمرک نمی باشد. شماره تماس جهت هماهنگی برای خروج کالا : آقای مرادی 09171235248 -وسیله نقلیه به صورت موتور خاموش با وضعیت موجود و به شرط رؤیت متقاضی در مزایده عرضه و تحویل می‌گردد و این سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص مشخصات کمی و کیفی دستگاه تحویلی ندارد و در صورت عدم رؤیت عواقب ناشی از آن با خریدار خواهد بود. پرداخت کلیه هزینه‌های موضوع انبارداری و حسب مورد حقوق ورودی و سایر هزینه‌های ترخیص بر عهده سازمان می‌باشد. در موارد تایید مشروط استاندارد،خریدار موظف است ضمن تکمیل فرم تعهدنامه متقاضی به شماره مدرک 152/269-5 ک مربوط به سازمان ملی استاندارد، موارد اعلامی را رفع اقدام نماید و تعهد محضری در این خصوص از برنده مزایده اخذ می گردد. . 10 % مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذ می گردد.

مزایده - آگهی مزایده - مزایده جدید - فقط مخصوص اعضای آراتندر

مزایده : مزایده چای سیاه محصول کشور کنیا- محل نگهداری اسکله شهیدرجایی – هزینه استریپ – جابجائی و بارگیری به همراه کارشناسی به مبلغ 534.000.000ریال عهده خریدار بوده به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردو زمان بازدیداز ساعت 9 الی پایان وقت اداری می باشد..بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . قابل توجه خریداران محترم : به دلیل حجم بالای فعالیت های این مدیریت در گمرک شهید رجائی یک روز بعد از بارگیری ، کالا خارج می گردد و به خریدار تحویل می گردد. ضمناٌ خریداران قبل از مراجعه به استان هماهنگی لازم جهت انجام امورات اداری و اخذ مجوز بارگیری انجام نمایند و با نماینده این مدیریت هماهنگ نمایند و در صورت مراجعه بدون هماهنگی هیچگونه مسئولیتی متوجه این سازمان و گمرک نمی باشد. شماره تماس جهت هماهنگی برای خروج کالا : آقای مرادی 09171235248 -وسیله نقلیه به صورت موتور خاموش با وضعیت موجود و به شرط رؤیت متقاضی در مزایده عرضه و تحویل می‌گردد و این سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص مشخصات کمی و کیفی دستگاه تحویلی ندارد و در صورت عدم رؤیت عواقب ناشی از آن با خریدار خواهد بود. پرداخت کلیه هزینه‌های موضوع انبارداری و حسب مورد حقوق ورودی و سایر هزینه‌های ترخیص بر عهده سازمان می‌باشد. در موارد تایید مشروط استاندارد،خریدار موظف است ضمن تکمیل فرم تعهدنامه متقاضی به شماره مدرک 152/269-5 ک مربوط به سازمان ملی استاندارد، موارد اعلامی را رفع اقدام نماید و تعهد محضری در این خصوص از برنده مزایده اخذ می گردد. . 10 % مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذ می گردد.

مزایده - آگهی مزایده - مزایده جدید - فقط مخصوص اعضای آراتندر

مزایده : مزایده چای سیاه محصول کشور کنیا- محل نگهداری اسکله شهیدرجایی – هزینه استریپ – جابجائی و بارگیری به همراه کارشناسی به مبلغ 531.000.000ریال عهده خریدار بوده به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردو زمان بازدیداز ساعت 9 الی پایان وقت اداری می باشد..بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . قابل توجه خریداران محترم : به دلیل حجم بالای فعالیت های این مدیریت در گمرک شهید رجائی یک روز بعد از بارگیری ، کالا خارج می گردد و به خریدار تحویل می گردد. ضمناٌ خریداران قبل از مراجعه به استان هماهنگی لازم جهت انجام امورات اداری و اخذ مجوز بارگیری انجام نمایند و با نماینده این مدیریت هماهنگ نمایند و در صورت مراجعه بدون هماهنگی هیچگونه مسئولیتی متوجه این سازمان و گمرک نمی باشد. شماره تماس جهت هماهنگی برای خروج کالا : آقای مرادی 09171235248 -وسیله نقلیه به صورت موتور خاموش با وضعیت موجود و به شرط رؤیت متقاضی در مزایده عرضه و تحویل می‌گردد و این سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص مشخصات کمی و کیفی دستگاه تحویلی ندارد و در صورت عدم رؤیت عواقب ناشی از آن با خریدار خواهد بود. پرداخت کلیه هزینه‌های موضوع انبارداری و حسب مورد حقوق ورودی و سایر هزینه‌های ترخیص بر عهده سازمان می‌باشد. در موارد تایید مشروط استاندارد،خریدار موظف است ضمن تکمیل فرم تعهدنامه متقاضی به شماره مدرک 152/269-5 ک مربوط به سازمان ملی استاندارد، موارد اعلامی را رفع اقدام نماید و تعهد محضری در این خصوص از برنده مزایده اخذ می گردد. 10 % مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذ می گردد.

مزایده - آگهی مزایده - مزایده جدید - فقط مخصوص اعضای آراتندر

مزایده : مزایده چای سیاه محصول کشور کنیا- محل نگهداری اسکله شهیدرجایی – هزینه استریپ – جابجائی و بارگیری به همراه کارشناسی به مبلغ 620.000.000ریال عهده خریدار بوده به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردو زمان بازدیداز ساعت 9 الی پایان وقت اداری می باشد..بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . قابل توجه خریداران محترم : به دلیل حجم بالای فعالیت های این مدیریت در گمرک شهید رجائی یک روز بعد از بارگیری ، کالا خارج می گردد و به خریدار تحویل می گردد. ضمناٌ خریداران قبل از مراجعه به استان هماهنگی لازم جهت انجام امورات اداری و اخذ مجوز بارگیری انجام نمایند و با نماینده این مدیریت هماهنگ نمایند و در صورت مراجعه بدون هماهنگی هیچگونه مسئولیتی متوجه این سازمان و گمرک نمی باشد. شماره تماس جهت هماهنگی برای خروج کالا : آقای مرادی 09171235248 -وسیله نقلیه به صورت موتور خاموش با وضعیت موجود و به شرط رؤیت متقاضی در مزایده عرضه و تحویل می‌گردد و این سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص مشخصات کمی و کیفی دستگاه تحویلی ندارد و در صورت عدم رؤیت عواقب ناشی از آن با خریدار خواهد بود. پرداخت کلیه هزینه‌های موضوع انبارداری و حسب مورد حقوق ورودی و سایر هزینه‌های ترخیص بر عهده سازمان می‌باشد. در موارد تایید مشروط استاندارد،خریدار موظف است ضمن تکمیل فرم تعهدنامه متقاضی به شماره مدرک 152/269-5 ک مربوط به سازمان ملی استاندارد، موارد اعلامی را رفع اقدام نماید و تعهد محضری در این خصوص از برنده مزایده اخذ می گردد. 10 % مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذ می گردد.

مزایده - آگهی مزایده - مزایده جدید - فقط مخصوص اعضای آراتندر

مزایده : مزایده چای سیاه محصول کشور کنیا- محل نگهداری اسکله شهیدرجایی – هزینه استریپ – جابجائی و بارگیری به همراه کارشناسی به مبلغ 1.200.000.000 ریال عهده خریدار بوده به همراه بارگیری و استریپ به عهده خریدار است. جهت بازدید 24 ساعت قبل برای جابجایی کانتینر با نمایندگی استان هماهنگی شود. خروج کالاهای بفروش رفته درمزایده ها به دلیل حجم بالای کالاهای این مدیریت طبق زمانبندی به خریداران اعلام می گرددلذا قبل از مراجعه به استان هرمزگان تلفنی هماهنگ کنید ضمنا خریداران درزمان بازدید،هیچگونه خروجی از پرونده های مزایده صورت نمی پذیردو زمان بازدیداز ساعت 9 الی پایان وقت اداری می باشد..بازدید الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت آن به عهده خریدار می باشد . قابل توجه خریداران محترم : به دلیل حجم بالای فعالیت های این مدیریت در گمرک شهید رجائی یک روز بعد از بارگیری ، کالا خارج می گردد و به خریدار تحویل می گردد. ضمناٌ خریداران قبل از مراجعه به استان هماهنگی لازم جهت انجام امورات اداری و اخذ مجوز بارگیری انجام نمایند و با نماینده این مدیریت هماهنگ نمایند و در صورت مراجعه بدون هماهنگی هیچگونه مسئولیتی متوجه این سازمان و گمرک نمی باشد. شماره تماس جهت هماهنگی برای خروج کالا : آقای مرادی 09171235248 -وسیله نقلیه به صورت موتور خاموش با وضعیت موجود و به شرط رؤیت متقاضی در مزایده عرضه و تحویل می‌گردد و این سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص مشخصات کمی و کیفی دستگاه تحویلی ندارد و در صورت عدم رؤیت عواقب ناشی از آن با خریدار خواهد بود. پرداخت کلیه هزینه‌های موضوع انبارداری و حسب مورد حقوق ورودی و سایر هزینه‌های ترخیص بر عهده سازمان می‌باشد. در موارد تایید مشروط استاندارد،خریدار موظف است ضمن تکمیل فرم تعهدنامه متقاضی به شماره مدرک 152/269-5 ک مربوط به سازمان ملی استاندارد، موارد اعلامی را رفع اقدام نماید و تعهد محضری در این خصوص از برنده مزایده اخذ می گردد. 10 % مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذ می گردد.

فراخوان‌های موجود در سایت‌وب ، فقط آگهی‌های منتشر شده توسط کارفرمایان ویژه و فراخوان‌های رایگان است ، شما میتوانید جهت مشاهده کامل اطلاعات به داشبورد معامله‌گران خود مراجعه فرمایید.

keyboard_arrow_up